Przejdź do treści

Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Piaski z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.

Jak można się skontaktować i uzyskać więcej informacji?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych pod adresem k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby obsługi zapytań i udzielania odpowiedzi.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Logując się na Portalu życzy sobie Pani/Pan byśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na potrzeby obsługi działań, na które Pani/Pan wyraził zgodę na Portalu (przy każdej zgodzie opisany jest cel przetwarzania w momencie jej wyrażania. Zgodę można cofnąć w każdym czasie).

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – na potrzeby realizacji umowy i obsługi procesów z nią związanych jeżeli zostaje zawarta umowa.

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – na potrzeby realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych przepisami prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz prowadzonych w tym zakresie postępowań administracyjnych.

 • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – na potrzeby realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy zarówno w okresie w jakim posiada Pani/Pan konto na Portalu jak i mamy prawo przechowywać historię Pani/Pana konta na Portalu przez okres czasu wymagany przepisami prawa dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych do czasu przedawnienia roszczeń.

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych?

Informujemy, że jako administrator mamy dostęp do Pani/Pana danych oraz w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powierzyliśmy firmie e-Instytucja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kanarkowej 15 (02-818 Warszawa) obsługę informatyczną portalu. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć także inne podmioty z nami współpracujące wyłącznie na potrzeby realizacji wykonywania zadań przez nas zleconych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

W jaki sposób można cofnąć zgodę wyrażoną w Portalu?

Prosimy o kontakt e-mailem – k.kedzia@piaski-wlkp.pl

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • przeniesienia swoich danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ułatwienia dostępu: